Lietuvoje priimtas įstatymas dėl liaudies medicinos legalizavimo

Lietuvoje priimtas įstatymas kuris apibrėžia liaudies medicinos galimybės ir leidžia užsiimti paslaugų teikimu sveikatos priežiūros srityje.

Pilna įstatymo redakcija galite skaityti apačioje nurodytoje nuorodoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

ĮSTATYMAS

2020 m. sausio 14 d. Nr. XIII-2771

Vilnius

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja vertimosi papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra Lietuvos Respublikoje sąlygas.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų įstatymas, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas taikomi tiek, kiek šiame įstatyme reglamentuojamų visuomeninių santykių nereglamentuoja šis įstatymas.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Natūralioji ir liaudies medicina – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sritis, kurios tikslas yra palengvinti ligų sukeltus negalavimus.

2. Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (PA sveikatos priežiūra) – valstybės licencijuojama Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų arba kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų filialų, taip pat kitų užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (toliau – juridiniai asmenys), veikla, kuri apima sveikatos rekreaciją, natūraliąją ir liaudies mediciną ir yra vykdoma pasitelkiant moksliniais tyrimais grindžiamos medicinos duomenis, biologines, psichologines ir socialines priemones ir (ar) empirines žinias.

3. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros klaida – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi pavojų ar padariusi žalą asmens (paciento), kuriam buvo teikiama PA sveikatos priežiūros paslauga, sveikatai.

4. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolas – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatomi papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų, kurių metu netaikomos intervencinės procedūros ir (ar) nenaudojamos medicinos priemonės (prietaisai), teikimo reikalavimai.

5. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatomi papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), teikimo reikalavimai.

6. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktas – gaminys, išskyrus vaistinius preparatus, specialiai pagamintas papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

7. Sveikatos rekreacija – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sritis, skirta žmogaus fizinei sveikatai ir dvasinei gerovei puoselėti.

8. Šiurkšti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros klaida – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros klaida, sukėlusi asmens (paciento) neįgalumą arba mirtį.

9. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė, Europos ekonominės erdvės valstybė ir Šveicarijos Konfederacija.

II SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ PASLAUGŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

3 straipsnis. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupės ir pogrupiai

1. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities paslaugų grupės:

1) kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė;

2) veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė.

2. Licencijuojamos PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities paslaugų grupės ir pogrupiai:

1) biologinio poveikio paslaugų grupė;

2) kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupė;

3) psichosocialinio poveikio paslaugų grupė:

a) paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupis;

b) meno terapijos paslaugų pogrupis;

4) Rytų medicinos sistemų paslaugų grupė.

4 straipsnis. PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų paslaugų sąrašo sudarymas

Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašą ir jo sudarymo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

III SKYRIUS

JURIDINIŲ ASMENŲ PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJAVIMAS

5 straipsnis. Juridinių asmenų teisė teikti licencijuojamas PA sveikatos priežiūros paslaugas

1. Juridinis asmuo turi teisę teikti šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytoms PA sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskirtas PA sveikatos priežiūros paslaugas tik gavęs PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją. Juridiniam asmeniui išduotoje PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje nurodomos visos licencijuojamos PA sveikatos priežiūros paslaugos pagal šio įstatymo 3 straipsnyje nurodomas PA sveikatos priežiūros sričių grupes ir (ar) pogrupius (toliau – PA sveikatos priežiūros paslaugos), kurias šio įstatymo nustatyta tvarka juridinis asmuo įgijo teisę teikti. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje nurodytas PA sveikatos priežiūros paslaugas juridinis asmuo (toliau – PA sveikatos priežiūros įstaiga) turi teisę teikti tik konkrečiais licencijoje nurodytais PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos vietos adresais, išskyrus atvejus, kai pagal atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį jos turi būti teikiamos ne tik PA sveikatos priežiūros įstaigoje ir tai numatyta atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose ar kituose paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Reikalavimai PA sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims:

1) užtikrinti, kad darbuotojai, teikiantys PA sveikatos priežiūros paslaugas, turėtų galiojančias PA sveikatos priežiūros specialisto licencijas, suteikiančias teisę teikti atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas;

2) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose ir (ar) PA sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintuose PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokoluose nustatytus atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

3) atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintų PA sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimus;

4) būti apsidraudus PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę.

3. PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją išduoda, tikslina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą panaikina sveikatos apsaugos ministro įgaliota institucija (toliau – licencijas išduodanti institucija) šio įstatymo ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintose PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

6 straipsnis. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos išdavimas, tikslinimas

1. Juridinis asmuo, siekiantis gauti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją, PA sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, arba įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija.

2. Laikoma, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą verstis PA sveikatos priežiūros veikla, kuria juridinis asmuo deklaruoja reikalavimų, nurodytų šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, atitiktį ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti PA sveikatos priežiūros įstaigos veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija, pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena. Deklaracijoje turi būti nurodyta konkreti (konkrečios) PA sveikatos priežiūros paslauga (paslaugos), kurią (kurias) juridinis asmuo numato teikti.

3. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencija yra neterminuota ir išduodama elektronine forma.

4. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencija tikslinama, kai:

1) pasikeičia PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje nurodyti juridinio asmens duomenys, taip pat siekiant ištaisyti klaidas;

2) PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalies galiojimas panaikintas;

3) PA sveikatos priežiūros įstaiga pageidauja įgyti teisę teikti naujas PA sveikatos priežiūros paslaugas.

5. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos tikslinimo ypatumai:

1) apie šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytas aplinkybes PA sveikatos priežiūros įstaiga privalo pranešti licencijas išduodančiai institucijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, pateikdama paraišką tikslinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ir dokumentus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą tikslinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šiame punkte nurodytų paraiškos ir dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos;

2) šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju licencijas išduodanti institucija tikslina PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais dienos;

3) šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos;

4) patikslinus PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojui elektronine forma pateikiama nauja PA sveikatos priežiūros įstaigos licencija su visais aktualiais duomenimis.

7 straipsnis. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas

1. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas:

1) PA sveikatos priežiūros įstaigos prašomam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip vieni metai, kai PA sveikatos priežiūros įstaiga prašo sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

2) ne ilgiau kaip trims mėnesiams, kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga:

a) pažeidžia šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus ar jų neatitinka ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimo terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalino licencijuojamos veiklos pažeidimų (trūkumų);

b) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena, nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija, ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepateikė PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti reikalingų dokumentų;

c) PA sveikatos priežiūros įstaiga per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą (teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu intervencinės procedūros netaikomos ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai) nenaudojami, – per ne ilgesnį kaip 30 dienų, o teikiant PA sveikatos priežiūros paslaugas, kurių metu taikomos intervencinės procedūros ir (ar) naudojamos medicinos priemonės (prietaisai), – per ne ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos turėtojo informavimo apie pažeidimo padarymą dienos) nepašalina šio straipsnio 5 dalyje nustatytų pažeidimų ar trūkumų ir (ar) neinformuoja licencijas išduodančios institucijos apie nustatytų pažeidimų ar trūkumų pašalinimą.

2. Sprendimas sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

1) šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju – kitą darbo dieną nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą gavimo dienos;

2) šio straipsnio 1 dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyto termino, per kurį PA sveikatos priežiūros įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus ar trūkumus, bet jų nepašalino, pabaigos.

3. PA sveikatos priežiūros įstaiga, kurios PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju, gali kreiptis į licencijas išduodančią instituciją dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo, pateikdama paraišką, o šio straipsnio 1 dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytais atvejais – paraišką ir pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus.

4. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1 dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytais atvejais priimamas įsitikinus, kad yra pašalinti pažeidimai ar trūkumai, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų paraiškos ir dokumentų gavimo dienos.

5. Jeigu paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti buvo pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet pažeidimai ar trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga neatitinka šiame įstatyme nustatytų PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos išdavimo reikalavimų, PA sveikatos priežiūros įstaiga PA sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais informuojama apie būtinybę pašalinti nustatytus pažeidimus ar trūkumus.

6. PA sveikatos priežiūros įstaiga turi būti informuojama, kad nepašalinus pažeidimų ar trūkumų per šio straipsnio 1 dalies 2 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodytą terminą PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas bus sustabdytas.

7. Priėmus sprendimą sustabdyti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą, PA sveikatos priežiūros įstaiga netenka teisės teikti atitinkamų PA sveikatos priežiūros paslaugų.

8 straipsnis. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimas

1. PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas panaikinamas:

1) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos galiojimą;

2) kai yra gauta PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiška nebeteikti dalies PA sveikatos priežiūros licencijoje nurodytų licencijuojamų PA sveikatos priežiūros paslaugų;

3) jeigu sustabdžius PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą PA sveikatos priežiūros įstaiga per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą nesikreipė dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo arba per šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų ar trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

4) kai PA sveikatos priežiūros įstaiga pasibaigia;

5) kai paaiškėja, kad PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijai gauti buvo pateikti klaidingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys. Jeigu nustatyti pažeidimai ar trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad PA sveikatos priežiūros įstaiga negali teikti PA sveikatos priežiūros paslaugų pagal visas licencijoje nurodytas PA sveikatos priežiūros sričių grupes ir pogrupius, panaikinama tik PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos dalis, dėl kurios nustatyti pažeidimai ar trūkumai.

2. Sprendimas panaikinti PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

1) šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo PA sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos gavimo dienos;

2) šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto termino kreiptis dėl PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo pabaigos arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto termino, per kurį PA sveikatos priežiūros įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus, dėl kurių jos PA sveikatos priežiūros įstaigos licencijos (ar jos dalies) galiojimas yra sustabdytas, bet jų nepašalino, pabaigos;

3) šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos.

IV SKYRIUS

FIZINIŲ ASMENŲ PA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJAVIMAS

9 straipsnis. Fizinio asmens teisės verstis licencijuojama PA sveikatos priežiūros veikla įgijimas

1. Šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytomis PA sveikatos priežiūros paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskirtomis paslaugomis Lietuvos Respublikoje turi teisę verstis fiziniai asmenys, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią šio straipsnio 2 dalyje nurodytos rūšies PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją (toliau – PA sveikatos priežiūros specialistas), išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijoje nurodomos visos licencijuojamos PA sveikatos priežiūros paslaugos pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytas PA sveikatos priežiūros specialistų licencijų rūšis, kurias šio įstatymo nustatyta tvarka PA sveikatos priežiūros specialistas įgijo teisę teikti. Verstis PA sveikatos priežiūra PA sveikatos priežiūros specialistas gali tik PA sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje atitinkamą PA sveikatos priežiūros įstaigos licenciją.

2. PA sveikatos priežiūros specialistų licencijų rūšys:

1) PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės paslaugų teikimo licencija;

2) PA sveikatos priežiūros sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės paslaugų teikimo licencija;

3) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo licencija;

4) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės paslaugų teikimo licencija;

5) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio paslaugų teikimo licencija;

6) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės menų terapijos paslaugų pogrupio paslaugų teikimo licencija;

7) PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities Rytų medicinos sistemų paslaugų grupės paslaugų teikimo licencija.

3. Fizinis asmuo, siekiantis verstis PA sveikatos priežiūros specialisto veikla, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti atitinkamai šio straipsnio 2 dalies PA sveikatos priežiūros specialistų licencijos rūšiai privalomą įgyti šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą profesinę kvalifikaciją;

2) ne Lietuvos Respublikos ar Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiai turi turėti teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

3) mokėti valstybinę kalbą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus atitinkančiu lygiu;

4) fizinio asmens sveikatos būklė turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos būklės reikalavimus.

4. PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją išduoda, tikslina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, licencijos (ar jos dalies) galiojimą panaikina licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis PA sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklėmis. PA sveikatos priežiūros specialisto licencijos registruojamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre.

10 straipsnis. Fizinio asmens, siekiančio verstis PA sveikatos priežiūra, profesinė kvalifikacija

1. Fizinio asmens, siekiančio verstis PA sveikatos priežiūra, profesinė kvalifikacija:

1) fizinis asmuo, siekiantis gauti bent vieną iš šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų PA sveikatos priežiūros specialisto licencijų, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus reabilitacijos studijų krypties studijų programą pagal atitinkamą PA sveikatos priežiūros srities paslaugų grupę ir (ar) pogrupį;

2) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba farmacijos, arba slaugos ir akušerijos, arba kosmetologijos, arba biologijos, arba genetikos, arba bioinžinerijos studijų krypties studijas ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

3) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba biologijos, arba genetikos, arba bioinžinerijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

4) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba farmacijos, arba slaugos ir akušerijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

5) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos, arba pedagogikos, arba edukologijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

6) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus dailės arba muzikos, arba slaugos ir akušerijos, arba reabilitacijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus;

7) fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi atitikti šios dalies 1 punkte nustatytus reikalavimus;

8) fizinis asmuo, siekiantis gauti bet kurią iš šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų PA sveikatos priežiūros specialisto licencijų, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba farmacijos studijų krypties studijas, bei turi turėti galiojančią medicinos ar vaistininko praktikos licenciją arba būti įrašytas į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą, ne mažesnę kaip vienų metų medicinos ar farmacijos praktikos darbo patirtį ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus.

2. Švietimo teikėjai, suderinę su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, rengia mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programas, kurias išklausius įgyjama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta PA sveikatos priežiūros profesinė kvalifikacija. Šioje dalyje nurodytą mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. PA sveikatos priežiūros licencija išduodama pagal įgytą PA sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją.

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. lapkričio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Fiziniai asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo teikė atitinkamas PA sveikatos priežiūros paslaugas, bet neatitinka šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų PA sveikatos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos reikalavimų, įsigaliojus šiam įstatymui PA sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti iki 2024 m. gruodžio 31 d., jeigu jų kompetencija ir profesinė kvalifikacija sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra įvertinta ir pripažinta PA sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos vertinimo komisijos. Nuo 2025 m. sausio 1 d. šioje dalyje nurodyti fiziniai asmenys PA sveikatos priežiūros veikla gali verstis tik jeigu jie yra įgiję šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytą profesinę kvalifikaciją.

4. Po vienų metų nuo šio įstatymo įsigaliojimo Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija per du einamųjų biudžetinių metų mėnesius turi atlikti šiame įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas   Gitanas Nausėda

Nuorodą į įstatymą 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab6ef080429b11ea829bc2bea81c1194